Магистри - прием зимен семестър 2023/2024

 Продължава приема да документи за кандидатстване в магистърска програма "Компютърно и софтуерно инженерство" до 13.10.2023 г.

Обява за новата учебна 2023/2024 година


Какво мога да кандидатствам? 

Магистърски програми по:

 • „Компютърно и софтуерно инженерство“ - едногодишно обучение
 • „Компютърно и софтуерно инженерство“ -двугодишно обучение
 • "Графичен и уеб дизайн" - едногодишно обучение
 • "Компютърни науки и инженерство (на английски език) - едногодишно обучение

 

Магистърска програма: "Компютърно и софтуерно инженерство" (КСИ)

Предназначена е за завършили бакалавърска и/или магистърска степен от всички професионални направления от области: 5 “Технически науки”, 4.5 “Математика”, 4.6 “Информатика и компютърни науки”, 4.1 "Физически науки", 9 "Сигурност и отбрана".


Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Професионална квалификация: Магистър- инженер
Форма на обучение: Редовна
Продължителност на обучение: 1 година (2 семестъра), 2 години (4 семестъра)
Тип плащане: Държавна поръчка, Платено обучение
Език на преподаване: Български
Прием: Септември


Магистърската програма по „Компютърно и софтуерно инженерство“ има за цел да даде възможност на студентите, които вече са получили бакалавърска степен в професионалното направление „Комуникационна и компютърна техника“ да разширят и задълбочат знанията и уменията си при формулиране и решаване на разнообразни съвременни проблеми в широк кръг области на приложение на информационните технологии като по този начин са по-ефективни в работата си и са успешни на IT пазара на труда. 

 • Специалност „Компютърно и софтуерно инженерство” - едногодишно обучение 

Форма: Държавна поръчка или платено обучение

Програмата е продържителност на обучението 1 година (два семестъра) е предназначена за студенти, завършили образователно – квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалности от професионални направления в област 5 "Технически науки", 4.5 "Математика" и 4.6 "Информатика и компютърни науки"

За повече подробности относно изучаваните дисциплини по семестри: Учебен план на специалност "КСИ-1"

 

 • Специалност „Компютърно и софтуерно инженерство”  - двугодишно обучение

Форма: Платено обучение

Програмата е с продържителност на обучението 2 години (четири семестъра) е предназначени за студенти, завършили образователно – квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалности от професионални направления в област 4.1 "Физически науки" и 9 "Сигурност и отбрана".

За повече подробности относно изучаваните дисциплини по семестри: Учебен план на специалност "КСИ-2"

 

Магистърска програма: "Графичен и уеб дизайн" (ГУД) - едногодишно обучение

Предназначена е за завършили бакалавърска или магистърска степен от всички професионални направления от области: 5 "Технически науки" и 8 "Изкуства"


Професионално направлениe: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Професионална квалификация: Магистър- инженер
Форма на обучениe: Редовна
Продължителност на обучениe: 2 семестъра
Тип плащанe: Платено обучение
Език на преподаванe: Български
Прием: Септември


 

 • Специалност „Графичен и уеб дизайн" - едногодишно обучение

Програмата има за цел да даде знания, развие умения и да създаде навици в процеса на разработване на софтуерни, в това число и уеб продукти, които да бъдат професионално издържани както от инженерна гледна точка, така и от гледна точка на графичния и интерактивния дизайн. Магистрите получават концентрирана подготовка в областта на софтуерното инженерство, графичния и интерактивния дизайн на софтуерни продукти.

За повече подробности относно изучаваните дисциплини по семестри: Учебен план на специалност "ГУД"

 

Магистърска програма: "Компютърни науки и инженерство" (на английски език)

Предназначена е за завършили бакалавърска или магистърска степен от професионални направления от области: 5 "Технически науки",  и 4.5 "Математика", 4.6 "Информатика и компютърни науки"


Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Професионална квалификация: Магистър- инженер
Форма на обучение: Редовна
Продължителност на обучение: 2 семестъра
Тип плащане:: Държавна поръчка, Платено обучение
Език на преподаване Английски
Прием: Септември


За повече подробности относно изучаваните дисциплини по семестри: Учебен план на специалност "КНИ"


Как да кандидатствам?

Условия за кандидатстване


Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи. Конкурсът се извършва по низходящ ред на състезателния бал.

Право да кандидатстват ползват лицата, които имат успех от дипломата за ОКС „бакалавър” не по-малък от „добър”, независимо от вида и формата на избраното обучение. При преминаване от една в друга ОКС се допуска признаване на вече изучавани дисциплини.

При условията и по реда за прием на български граждани могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ и граждани от страните - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.

Приемът на чуждестранни граждани за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ се урежда с Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България – раздел IV.

Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в ТУ-София в образователно квалификационна степен „магистър“:

 1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;

 2. съгласно актове на Министерския съвет;

 3. при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 от Закона за висшето образование.

Чуждестранните граждани могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за прием на българските граждани във висшите училища на Република България, ако:

 1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;

 2. имат статут на бежанци;

 3. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина. Чуждестранните граждани, приети по реда на ПМС № 103, чл. 4, ал. 1 и ПМС № 228, чл. 3 и завършили образователно квалификационна степен „бакалавър“, кандидатстват и се обучават в магистърска степен при условията и по реда за приемане на българските граждани съгласно чл. 11, ал. 3, т. 3 и ал. 4 от Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България.

 

Необходими документи и такси

Документи за кандидатстване

За кандидатстване в ОКС "магистър" специалност "КСИ", "ГУД", "КНИ":

 • Заявление по образец (задължително!)
  • ВНИМАНИЕ: Кандидат студенти, избрали форма на подаване на заявление на място в университета трябва да изтеглят и попълнят ръчно дадените фирмуляри. Всички останалите попълват онлайн формуляра за заявления. 
 • Копие от диплома за степен "бакалавър", академична справка или уверение (задължително!)
  • ВНИМАНИЕ: Завършилите специалности "КСТ" и  „КСИ“, ОКС "бакалавър" във ФКСТ при ТУ-София, заверяват заявлението в учебната канцелария и не представят копие от диплома за степен "бакалавър", академична справка или уверение.
 • Квитанция за платена държавна такса за кандидатстване (задължително!)
  • ВНИМАНИЕ: За кандидат-студенти, отговарящи на условията на Чл. 11 "Освобождаване от такса за кандидатстване" се прилага сканирано копие на документ, удостоверяващ обстоятелството.
 • Служебни бележки за участие в дейности (незадължително, но носят х1 допълнителна точка при балообразуването).
  • Бележки за участие в научни проекти и договори, свързани с компютърните технологии. 
  • Копия от статии, отпечатани в реферирани периодични издания и сборници от конференции, свързани с компютърните технологии.

 

Семестриални такси 

Административни услуги

Плащане на такси

Балообразуване


Преминаване от ОКС „бакалавър” в ОКС „магистър” по същата или сродна, посочена в учебния план, специалност

Максималният състезателният бал е 100 точки и се образува от:

 • средния успех от дипломата за ОКС „бакалавър”, умножен по 10. Максимално 60 точки;

 • оценката от дипломната работа, умножена по 2. Максимално 12 точки;

 • сумата от оценките на 3 предмета - Математика 1, Математика 2 и ПИК1, изучавани в курса на обучение, едни и същи за всяка специалност, определени от съответния факултетен съвет. Максимално 18 точки;

 • за всяка специалност, по преценка на факултетния съвет, се дават до 10 точки за участие в научна конференция, публикувана статия, изучавана определена дисциплина или група дисциплини, завършен определен университет и др.

Кандидатите за места по държавна поръчка и платено обучение се състезават помежду си в отделни групи.


Преминаване от ОКС „бакалавър” и/или „магистър” в ОКС „магистър”, по специалност или направление, различни от тези, които кандидатът е завършил

Възможността е чрез изравнително обучение. Изравнителното обучение е платено, с минимален срок един семестър (минимум 6 дисциплини).  Записването се извършва чрез конкурс по документи.

След успешно завършване на изравнителното обучение кандидатът може да продължи обучението си в магистърска степен срещу заплащане, заедно със студентите, обучаващи се за магистри.

Кандидат, който не притежава диплома за ОКС „магистър”, може да кандидатства за свободните (незаети) места по държавна поръчка в съответната магистърска специалност.

Състезателният бал е средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на изравнителното обучение, и средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа на вече завършената ОКС. Минималният успех на кандидатите, формиран по описания начин, трябва да бъде „добър“.

Документи за кандидатстване се приемат във факултетната канцелария на съответната специалност в срок до две седмици преди началото на учебната година, а класирането и записването е не по-късно от началото на учебната година.


 

Преминаване от ОКС „професионален бакалавър” в ОКС „магистър” от същото професионално направление

Завършилите ОКС „професионален бакалавър” могат да продължат образованието си директно в ОКС „магистър” с двугодишно обучение - само за същото професионално направление и само платено.

Обучението  започва с допълващо обучение за изучаване на основни дисциплини, формиращи специалността. Срокът на допълващото обучение е една година (два семестъра). В съответствие с учебния план се осигуряват 60 кредита по ЕСНТК.  Записването се извършва чрез конкурс по документи. Кандидатите трябва да имат успех не по-малко „добър“ от диплома за завършена ОКС „професионален бакалавър”.

След успешно завършване на допълващото обучение студентите продължават обучението си в магистърска степен заедно със студентите, обучаващи се за магистри.

 

Кога да кандидатствам? 


 

 

Къде да кандидатствам? 


Подаването и приемът на документи за магистърските програми на кат. "Компютърни системи" при ФКСТ се осъществява по избор от страна на кандидата в ЕДНА ОТ ДВЕТЕ посочени по-долу ФОРМИ.

Регистрацията се прави ЛИЧНО от кандидат-студента и е ЕДНОКРАТНА. За деклариране на неверни данни носите пряка отговорност и недопускане до участие в класирането и обучението. След успешна регистрация ще получите имейл за потвърждение с входящия номер на подаденото от вас заявление, както и копие от попълненото заявление за кандидатстване за съответна магистърска специалност и форма на обучение. Молим да запазите получения входящ номер на заявлението за административна справка за резултатите от класирането.

Адрес: 1000 София, район „Студентски“, бул. „Кл. Охридски“ № 8
Канцелария на катедра „Компютърни системи“ – Блок 1, Етаж: 4, Стая: 1441, Телефони: 02 / тел.:02 965-2484
маг. инж. Ирина Георгиева, e-mail: irina@tu-sofia.bg
Работно време: Понеделник - Петък от 9.00 ч. до 16.30 ч.