Указания за дипломанти

Оформяне на дипломни задания


Срокове

Срокът за заверка на заданието следва да бъде спазен, съгласно графика за съответната учебна година.

Избор на ръководител

Изборът се извършва по инициатива на дипломанта и със съгласието на желания от него ръководител. За ръководител на дипломната работа може да бъде избран всеки специалист с висше техническо образование. В случаите когато ръководителя на дипломната работа не е преподавател във ФКСТ, е задължително такъв преподавател да бъде избран за консултант на дипломната работа.

Утвърждаване на дипломно задание

 • Дипломното задание се оформя от ръководителя на дипломанта в два екземпляра.
 • Заданието се попълва, разпечатва и подписва от дипломанта, ръководителя и консултанта (ако има такъв !).
 • Утвърденото дипломно задание е със срок на валидност една учебна година, считано от дата на заявяване.
 • Смяна на дипломен ръководител, след утвърдено вече задание, се допуска, но след подаване и одобряване на молба до Декана, към която трябва да бъде приложено писменото съгласие на настоящият дипломен ръководител за смяната.
 • Попълнената бланка се разпечатва в три екземпляра. Подписва се от ръководителя и дипломанта. Оставя в студентска канцелария за получаване на заверка и печат "Семестриално завършил".
 • При заверката на дипломното задание трябва да се носят два броя матирани снимки за документи. Снимките да са в пощенски плик, на който да са написани: Трите имена на Дипломанта, Факултетен номер, Е-мейл адрес, Тел. номер..
 • Дипломните задания се утвърждават с подпис и печат от декан и ръководител катедра.
 • Дипломантът получава ЛИЧНО едно копие на утвърденото дипломно задание от студентска канцелария №1 или №2 което е длъжен да приложи към документацията на готовата дипломна работа и да я до подвърже заедно с нея.

Предаване за защита

Готовата документация, разпечатана и подвързана заедно с утвърденото Дипломно задание и Декларация за авторство, се предава в двуседмичен срок преди обявената дата за защита в каб. 1201 между 13:30 и 16:30 часа.

 

Оформяне на дипломни работи


Оформяне на заданието

 • Тема. Темата съдържа като заглавие непосредствената задача, която се поставя за разрешаване на дипломанта.
 • Изходна постановка. В изходната постановка се задават необходимите апаратни и програмни средства, които дипломантът трябва да използува в своята работа: – елементна база, електронни и цифрови устройства, други машини и апарати; – програмни среди, езици за програмиране, програмни продукти за автоматизация на проектирането, симулатори и др. Възможно е в изходната постановка да бъдат зададени като цели и някои основни параметри, които дипломантът трябва да трябва да постигне в процеса на своята работа.
 • Обяснителна записка. В обяснителната записка се представя съдържанието на дипломната работа по глави.
 • Експериментална част. В експерименталната част на заданието се задава вида на експериментите, които ще бъдат проведени, както и формата, в която ще бъдат представени резултатите от проведените експерименти (времедиаграми, таблици, графики, и др.)

Оформяне на съдържанието на дипломната работа

 • Препоръчителен обем на дипломната работа:
  • 40 - 50 страници за ОКС "Бакалавър"
  • 50 - 60 страници за ОКС "Магистър"
 • Структуриране:
  • Заглавна страница;
  • Утвърдено дипломно задание
  • Съдържание
  • Увод
  • Изложение на дипломната работа по отделни глави
  • Заключение
  • Списък на използвани литературни източници
  • Приложения

Уводът съдържа резюме на дейностите извършени от дипломанта в процеса на дипломното проектиране. Изложението на дипломната работа по глави представя процеса на разработка на дипломната работа. В него точно се формулира инженерния проблем, който предстои да бъде решен и изискванията, на които представеното решение трябва да отговаря. Дипломантът трябва да наблегне основно на инженерния аспект на извършена от него конкретна работа, в процеса на проектиране и реализация на поставената в заданието задача. Впоследствие трябва да представи и анализира получените резултати.

Изложението на дипломните работи за магистри трябва да съдържа допълнително литературен обзор, както и анализ на множество възможни решения и обосновка на направения конкретен избор.

Примери за структуриране на изложението:

 • за разработка на апаратни средства: цел и задачи; синтез на блокова схема на устройството; обосновка на избора на елементна база; проектиране на електрическа схема; проектиране на печатна платка; тестване и настройки.

 • за разработка на програмна система: цел и задачи; синтез на структура, функции на системата и потребителски интерфейси; проектиране на блок схеми на алгоритми, формати на бази данни, времедиаграми на комуникационни протоколи; програмна реализация- обща структура, йерархия на класове, коментар на изходния текст на програмата; опитни резултати.

Заключението обобщава основните характеристики и особености на на представеното инженерно решение, неговите предимства и недостатъци, резултатите от експериментите, тяхната инженерна трактовка и предложения за по-нататъшна работа върху решаването на зададения проблем. Приложенията съдържащат изходен текст на програми, формати на структури от данни, екранни форми, получени резултати, електрически схеми, графични оригинали на печатни пратки, справочни данни и др.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ НА ТЕКСТА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

Общи изисквания

 • Страниците трябва да бъдат във формат А4 (21.0 cm x 29.7cm).
 • Всеки раздел на дипломната работа започва на нова страница, като се изписва на първия ред, центрирано с главни букви, удебелено (Bold).
 • Всеки параграф и подпараграф се изписва на нов ред, с табулация. 
 • Всички текстове трябва да бъдат двустранно подравнени, без пренасяния на срички. 
 • Полетата на всяка страница да бъдат както следва: 
  • отгоре 2.5 cm; отляво 3.0 cm
  • отдолу 2.5 cm; отдясно 2.0 cm. 
 • При форматирането на текста се спазват следните параметри:
  • шрифт (Font): Times New Roman, размер 12 пункта (12 pt.), стил нормален (Regular), курсив (Italic) само за ключови понятия; 
 • междуредие (Line spacing): 1.5 lines; 
 • всеки абзац започва с отстъп (First line) 1.25 cm; 
 • бележки под линия: шрифт Times New Roman, размер 10 pt., междуредие Single; 
 • основният текст и бележките под линия да бъдат двустранно подравнени (Alignment: Justified);
 • номерация на страниците: долу, в дясно, с арабски цифри;
 • в горното поле (Header) и долното поле (Footer) не се изписва никакъв текст като име на автора, заглавие на дипломната работа, заглавие на глави и др.  

Титулна страница

 • Надписът „ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ” се изписва с главни букви, размер 18 pt., удебелено и центрирано. 
 • Надписът ФАКУЛТЕТ „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛИГИИ” се изписва с главни букви, размер 16 pt., удебелено и центрирано. 
 • Заглавието на дипломната работа е с главни букви, размер 20 pt., удебелено и центрирано. 
 • Текстът под заглавието е с размер 14 pt., удебелен. 
 • Най-долу на заглавната страница се отбелязва годината, в която дипломната работа ще бъде защитавана. 

Съдържание

​В съдържанието заглавията на всички раздели, напр. „УВОД”, „ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД” и др. се изписват с главни букви и размер на шрифта 12 pt. , удебелено.

Заглавия на раздели, параграфи и подпараграфи

 • Разделите се номерират с римски цифри, изписват се с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт, размер 14 pt. 
 • Параграфите се номерират с арабски цифри, изписват се на нов ред с размер на шрифта 14 pt., удебелено, с отстъпление 1.25 cm от лявото поле на листа. 
 • Подпараграфите са с размер на шрифта 13 pt., удебелено, с отстъпление 2.0 cm от лявото поле на листа. 
Пример:
I. ЗАГЛАВИЕ НА РАЗДЕЛ (Bold, 14 pt.) 
Заглавие на параграф (Bold, 14 pt.) 
Текст от изложението ................ 
Заглавие на подпараграф (Bold, 13 pt.) 
Текст от изложението .......................... 
Заглавие на подпараграф (Bold, 13 pt.) 
Текст от изложението ................................ и т.н.
 
Оформяне на таблици
 • Таблиците в изложението трябва да бъдат номерирани и озаглавени. 
 • Номерирането на таблиците става с арабски числа, последователно за цялото изложение, за да се установи общия им брой (Таблица 1, Таблица 2, …). 
 • Номерът на таблицата се поставя непосредствено преди заглавието, което трябва да бъде формулирано кратко и ясно, като се изписват удебелено (Bold) и двустранно подравнено. Размерът на шрифта в таблицата не трябва да е по-малък от 10 pt. и не поголям от 12 pt. 
 • Задължително е в текста да има коментар и препратка към разположените в дипломната работа таблици – например: (Табл. 3). 
 • Всяка таблица следва да се разположи по възможност на една страница. Ако се налага пренасяне на следваща страница, в горния десен ъгъл се пише „продължение”. 

Оформяне на фигури

 • Всяка фигура (схема, диаграма) трябва да има пореден номер, ясно, кратко и точно заглавие. 
 • Номерирането и заглавието се изписват аналогично на таблиците с тази разлика, че се поставят центрирано под фигурата. 
 • Необходима е легенда за разчитане на показателите. 
 • Задължително е в текста да има коментар и препратка към разположените в дипломната работа фигури – например: (Фиг. 7).  

Печат и подвързване

Подвързването се извършва с пластмасов гребен (спирала), прозрачно безцветно фолио и черен гръб. Подвързаната дипломна работа се представя на научния ръководител, който я подписва по своя преценка.
Две седмици преди защитата, дипломната работа се предава на техническият секретар на катедрата, за да бъдат на разположение на членовете на комисията.
 
 

Провеждане на дипломни защити


Определяне и утвърждаване на рецензент

 • Рецензентът на дипломната работа се определя от ръководителя на катедрата по предложение на ръководителя на дипломната работа.
 • За рецензент на дипломната работа може да бъде избран всеки специалист с висше техническо образование, притежаващ нужните познания в съответната област. В случаите когато ръководителя на дипломната работа не е преподавател във ФКСТ, е задължително такъв преподавател да бъде избран за рецензент на дипломната работа.
 • Ръководителят на дипломнанта записва своето предложение за рецензент на гърба на началната страница на дипломната работа.
 • След утвърждаване на рецензента от страна на ръководителя на катедрата, дипломантът представя дипломната работа на рецензента.

Процедурата по защита на дипломната работа

 • Процедурата по защита на дипломната работа се стартира в определения за ФКСT график, след представянето на готовата дипломна работа и рецензията в канцеларията на катедрата.
 • Дипломантът се насочва към съответната изпитна комисия от отговорника по диломните работи или от ръководителя на катедрата.
 • Датата на дипломната защита се определя от председателя на изпитната комисия.
 • За провеждане на защитата дипломантът трябва да подготви:
 • Мултимедийна презентация с изложение върху същността на дипломната работа (~ 7- 8 минути)
 • Демонстрация на живо създадения продукт (~ 3 - 4 минути).