Документи за кандидатстване

 

За специалности:   
" Компютърно и софтуерно инженерство" - Редовно държавна поръчка

 " Компютърно и софтуерно инженерство" - Редовно платено обучение

 " Графичен и WEB дизайн" - Редовно платено обучениеЗа кандидатстване в ОКС "магистър" специалност "КСИ" и “ГУД“ едногодишно обучение

  • Заявление по образец – попълнено ръчно или на MS Excel, подписано с отбелязана дата. В случай на ръчно попълване, трябва да попълните всички оцветени полета, а при работа с excel се попълват само полетата, оцветени в жълто.

 Заявлението може да си свалите от тук>>    
 

Завършилите специалности "КСТ" и  „КСИ“, ОКС "бакалавър" във ФКСТ при ТУ-София, заверяват заявлението в учебната канцелария и не представят копие от диплома за степен "бакалавър", академична справка или уверение.

  • Заявление за избираеми дисциплини и курсов проект през 1 семестър.

Заявление за специалност КСИ -  може да си свалите от тук >>

Заявление за специалност Графичен и уеб дизайн може да си свалите от тук >>

  • За специалност “КСИ” - копие от диплома за завършена ОКС „бакалавър”  от всички професионални направления от област 5. Технически науки, професионално направление 4.5 Математика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки  или Академична справка при условие, че дипломата още не е издадена.
  • За специалност “ГУД“ - копие от диплома за завършена ОКС „бакалавър” за завършилите специалности от професионални направления: 5. Технически науки и 8. Изкуства или Академична справка при условие, че дипломата още не е издадена.
    • Копие от статии, отпечатани в реферирани периодични издания и сборници на научни конференции в областта на компютърните технологии. Ако статиите са приети за печат се представя служебна бележка – за спец. „КСИ“.
  • Служебна бележка за участие в научни проекти и договори, свързани с компютърните технологии – за спец. „КСИ“.
  • Служебна бележка за участие в научни проекти, договори и изложби, свързани с графичен дизайн и изкуства – за спец. „Графичен и web дизайн“.
  • Квитанция за платена държавна такса за кандидатстване.

За кандидатстване в ОКС "магистър" специалност "КСИ"  двугодишно платено обучение

Заявлението може да си свалите от тук >>

Заявление за две избираеми курсови работи през 1 семестър - може да си свалите от тук >>

За кандидатстване в ОКС "магистър" специалност "КСИ" след завършен професионален бакалавър двугодишно платено обучение

Заявлението може да си свалите от тук >>

Заявление за курсов проект и две избираеми курсови работи през 1 семестър - може да си свалите от тук >>

За колкото специалности кандидатствате, толкова попълнени заявления за избираеми дисциплини, курсови работи и курсов проект подавате  !!!

Приетите студенти в магистърските програми задължително при записването си ще попълват декларация с текст, че са запознати, че МАГИСТЪРСКАТА програма е с РЕДОВНА форма на обучение и присъствието на лекции и упражнения /от понеделник до петък/ е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО /съгл. чл.90, ал.1, т.3, Раздел Четвърти от ПУиД на ТУ-София/.

Документите се подават в каб. 1441, с работно време понеделник-петък от 09.00 до 16.00 ч в срок от 11.09.2023 до 30.09.2023 г. вкл. Телефон за връзка 02 965 24 84.